Sản phẩm

mỗi trang
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 40/8

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 40/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/8 litres: 560L HP: 40 kW: 30 kw: 1,07 l/min: 3995 dB(A): 69 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 30/13

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 30/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/13 litres: 560L HP: 30 kW: 22 kw: 1,07 l/min: 2633 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 30/10

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 30/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/10 litres: 560L HP: 30 kW: 22 kw: 1,07 l/min: 3011 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 30/8

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 30/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/8 litres: 560L HP: 30 kW: 22 kw: 1,07 l/min: 3404 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 25/13

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 25/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/13 litres: 560L HP: 25 kW: 18,5 kw: 0,87 l/min: 2186 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 25/10

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 25/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/10 litres: 560L HP: 25 kW: 18,5 kw: 0,87 l/min: 2688 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 25/8

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 25/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/8 litres: 560L HP: 25 kW: 18,5 kw: 0,87 l/min: 2863 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 20/13

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 20/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/13 litres: 560L HP: 20 kW: 15 kw: 0,87 l/min: 1654 dB(A): 64 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 20/10

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 20/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/10 litres: 560L HP: 20 kW: 15 kw: 0,87 l/min: 2091 dB(A): 64 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 20/8

Máy nén khí Ceccato 560L Model CSB 20/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/8 litres: 560L HP: 20 kW: 15 kw: 0,87 l/min: 2269 dB(A): 64 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 20/13

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 20/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/13 litres: 500L HP: 20 kW: 15 kw: 0,67 l/min: 1476 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 20/10

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 20/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/10 litres: 500L HP: 20 kW: 15 kw: 0,67 l/min: 1689 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 20/8

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 20/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/8 litres: 500L HP: 20 kW: 15 kw: 0,67 l/min: 1897 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 15/13

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 15/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/13 litres: 500L HP: 15 kW: 11 kw: 0,67 l/min: 1166 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 15/10

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 15/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/10 litres: 500L HP: 15 kW: 11 kw: 0,67 l/min: 1417 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 15/8

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 15/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 15/8 litres: 500L HP: 15 kW: 11 kw: 0,67 l/min: 1603 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 10/13

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 10/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/13 litres: 500L HP: 10 kW: 7,5 kw: 0,61 l/min: 785 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 10/10

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 10/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/10 litres: 500L HP: 10 kW: 7,5 kw: 0,61 l/min: 1016 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 10/8

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 10/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 10/8 litres: 500L HP: 10 kW: 7,5 kw: 0,61 l/min: 1128 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 7,5/13

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 7,5/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/13 litres: 500L HP: 7,5 kW: 5,5 kw: 0,61 l/min: 540 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 7,5/10

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 7,5/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/10 litres: 500L HP: 7,5 kW: 5,5 kw: 0,61 l/min: 629 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 7,5/8

Máy nén khí Ceccato 500L Model CSA 7,5/8

Máy nén khí Ceccato Model CSA 7,5/8 litres: 500L HP: 7,5 kW: 5,5 kw: 0,61 l/min: 804 dB(A): 65 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/13 HP: 30 kW: 30 l/min: 2953 dB(A): 69 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/10 HP: 30 kW: 30 l/min: 3558 dB(A): 69 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 40/8 HP: 30 kW: 30 l/min: 3995 dB(A): 69 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/13 HP: 30 kW: 22 l/min: 2633 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/10 HP: 30 kW: 22 l/min: 3011 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 30/8 HP: 30 kW: 22 l/min: 3404 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/13 HP: 25 kW: 18,5 l/min: 2186 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/10 HP: 25 kW: 18,5 l/min: 2688 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 25/8 HP: 25 kW: 18,5 l/min: 2863 dB(A): 68 V/Hz/Ph: 380V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/13

Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/13 HP: 20 kW: 15 l/min: 1654 dB(A): 64 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/10

Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/10 HP: 20 kW: 15 l/min: 2091 dB(A): 64 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/8

Máy nén khí Ceccato Model CSB 20/8 HP: 20 kW: 15 l/min: 2269 dB(A): 64 V/Hz/Ph: 220V/3ph/60Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/13

Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/13 HP: 20 kW: 15 l/min: 1476 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi
Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/10

Máy nén khí Ceccato Model CSA 20/10 HP: 20 kW: 15 l/min: 1689 dB(A): 66 V/Hz/Ph: 400V/3ph/50Hz

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0918.79.63.78

Email báo giá

Email báo giá - nguyencanh@nathatech.com

Thống kê

  • Đang online 67
  • Hôm nay 164
  • Hôm qua 137
  • Trong tuần 684
  • Trong tháng 3,319
  • Tổng cộng 195,648

Top

   (0)